Team n° 55
Latvia

CO-FERME

Project description

In the 16th International Edition of the Saint-Gobain Student Contest the task is to design a Sustainable Development Park combining residential, educational and recreational functions.

University
Riga Technical University
Country
Latvia

Video

Buildings preview

Architectural plans

Insulations

Students team members

Kristaps PRIEDE
Liene MEDNIECE

Teacher

Edgars BONDARS

Doctor of Architecture, Docent, Faculty of Architecture, Riga Technical University, Ķīpsalas street 6, Riga LV-1048, Latvia
E-mail: edgars.bondars@rtu.lv

Teacher and researcher at the Faculty of Architecture at Riga Technical University. Professional degree of Architect (2008), Master of Architecture (2009), Doctor of Architecture (2013) on the theme “Design of Spatial Environment in the Context of Bioclimatic Factors”. Research fields: bioclimatic design, energy efficiency strategies in architectural design. As assistant, researcher, or manager, have participated in 12 research projects, author of 23 different publications, including scientific and professional publications. Co-founder and member of the board of architectural office RR.ES Ltd. (since 2006), dealing with residential, public, and industrial building design. As assistant, author or project manager have participated in more than 40 small and medium-sized architectural projects and sketch proposals.

Arhitektūras doktors, Docents, Arhitektūras fakultāte, Rīgas Tehniskā universitātey, Ķīpsalas ielat 6, Rīga LV-1048, Latvija
E-pasts: edgars.bondars@rtu.lv

Mācībspēks un pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē. Arhitekta profesionālais grāds (2008), Arhitektūras maģistrs (2009), Arhitektūras doktors (2013) par tēmu “Telpiskās vides projektēšana bioklimatisko faktoru kontekstā”. Pētniecības virzieni: bioklimatiskais dizains, energoefektivitātes stratēģijas arhitektūras projektēšanā. Kā asistents, pētnieks vai vadītājs piedalījies 12 pētniecības projektos, 23 dažādu publikāciju autors, tai skaitā zinātniskajos un profesionālajos izdevumos. Arhitektūras biroja RR.ES līdzdibinātājs un valdes loceklis (kopš 2006. gada), kas nodarbojas ar dzīvojamo, sabiedrisko un industriālo ēku projektēšanu, kā asistents vai projekta autors piedalījies vairāk kā 40 maza un vidēja mēroga arhitektūras projektu un skiču priekšlikumu izstrādē.